Căn chỉnh bộ nhớ biên dịch

Tối ưu dòng công việc bằng cách ghi lại và căn chỉnh bộ nhớ dòng công việc.

Avilinga ParTex căn chỉnh bộ nhớ dòng công việc một cách hiệu quả để giúp các công cụ hỗ trợ dịch thuật (CAT) và dịch máy (MT) hoạt động hiệu quả hơn.

Nếu bạn đã có nội dung được biên dịch, nhưng chưa có bộ nhớ biên dịch (ví dụ, bạn đã dịch mà không sử dụng các công cụ biên dịch chuyên biệt), chúng tôi có thể tạo bộ nhớ biên dịch cho bạn qua ParTex.

Bộ nhớ biên dịch là gì?

Bộ nhớ biên dịch là một bản ghi cho tất cả các bản dịch trước đây. Chúng là một bộ phận thiết yếu của dịch máy, nhưng cũng có thể giúp các chuyên gia ngôn ngữ làm việc hiệu quả hơn bằng cách xác định các phần của ngôn ngữ gốc đã được dịch vào ngôn ngữ đích rồi.

Việc phát triển bộ nhớ biên dịch bắt đầu với việc khớp các câu trong ngôn ngữ gốc với bản dịch tương ứng trong ngôn ngữ đích. Điều này được gọi là căn chỉnh bộ nhớ biên dịch.

Các máy tính chỉ có thể tạo một căn chỉnh tương đối dựa trên thứ tự câu (nghĩa là khớp câu thứ nhất trong nguồn với câu thứ nhất trong bản dịch, sau đó câu thứ hai với câu thứ hai, v.v.). Nhưng các bản dịch chất lượng thường đòi hỏi việc sắp xếp lại thứ tự câu, và thậm chí là chia tách hoặc kết hợp các câu. Điều đó có nghĩa đầu ra căn chỉnh của máy phải luôn được xem lại và điều chỉnh bởi một chuyên gia ngôn ngữ.

Trước Avilinga ParTex, quy trình xem lại này thường rất phức tạp. ParTex là một công cụ căn chỉnh bộ nhớ biên dịch dựa trên dịch máy, cho phép xem lại và chỉnh sửa dễ dàng việc căn chỉnh bằng máy.

Avilinga ParTex có thể:

  • Tạo các bộ nhớ biên dịch đáng tin cậy từ nội dung đa ngôn ngữ hiện có, cho phép bạn duy trì tiếng nói thương hiệu nhất quán với nội dung trước đây.
  • Cho phép chuyển CMS dễ dàng mà không cần liên tục căn chỉnh và sao chép-dán nội dung theo cách thủ công.