Sách hướng dẫn phong cách đa ngôn ngữ

Đảm bảo tiếng nói thương hiệu nhất quán trong mọi ngôn ngữ.

Chúng tôi có thể phát triển hoặc thích ứng với sách hướng dẫn về phong cách của bạn trong nhiều ngôn ngữ để đảm bảo chất lượng nhất quán trong tất cả các kênh.

Sách hướng dẫn về phong cách là gì?

Sách hướng dẫn về phong cách là một hướng dẫn để đảm bảo tiếng nói thương hiệu nhất quán trong tất cả các kênh giao tiếp. Các sách hướng dẫn này thường bàn về ngữ pháp, dấu câu, chính tả, thuật ngữ và tông giọng.

Các tổ chức thường sử dụng một sách hướng dẫn về phong cách khi tạo nội dung trong ngôn ngữ nguồn của họ, nhưng ít khi cho ngôn ngữ đích. Biện pháp thực hành này không chỉ bỏ qua đặc trưng của từng ngôn ngữ, mà còn cả các khác biệt về văn hóa trong thị trường đích.

Một sách hướng dẫn về phong cách đa ngôn ngữ đảm bảo các vấn đề tiềm năng này luôn được giải quyết thỏa đáng trong bản dịch, đồng nghĩa với việc bản dịch của bạn có hiệu quả tương đương bản gốc.

Avilinga phát triển sách hướng dẫn về phong cách đa ngôn ngữ

Các tổ chức toàn cầu muốn tối ưu hóa nội dung cho các thị trường khác nhau cần một sách hướng dẫn về phong cách tùy chỉnh cho tất cả ngôn ngữ mục tiêu. Chúng tôi có thể:


Xếp lịch tư vấn miễn phí >